میزگرد
همایش
گزارش خبری
جلسه شروع سال و دیدار نوروزی پرسنل اداری شرکت قیر دژپا
دیدار نوروزی کمیسیون قیر و بحث در خصوص مشکلات صادراتی