شرکت تولیدی قیر دژپا

واحد تولید قیرهای ساختمانی و صنعتی دژپا

واحد تولید قیرهای ساختمانی و صنعتی
واحد تولید قیرهای ساختمانی و صنعتی دژپا