شرکت تولیدی قیر دژپا

واحد تولید قیرهای مایع دژپا

واحد تولید قیرهای مایع
واحد تولید قیرهای مایع دژپا