شرکت تولیدی قیر دژپا

واحد مظروف سازی - جامبوبگ یا بیتوباکس دژپا

واحد مظروف سازی-فلکسی تانک
واحد مظروف سازی-فلکسی تانک