شرکت تولیدی قیر دژپا

واحد مظروف سازی - پلی بگ دژپا

واحد مظروف سازی - پلی بگ
واحد مظروف سازی - پلی بگ دژپا