شرکت تولیدی قیر دژپا

پیام مدیر عامل

، وحید شیخی، مدیر عامل شرکت قیر دژپا وحید شیخی، شیخی وحید، شیخی، درپا شیخی، شیخی دژپا
، وحید شیخی، مدیر عامل شرکت قیر دژپا وحید شیخی، شیخی وحید، شیخی، درپا شیخی، شیخی دژپا