شرکت تولیدی قیر دژپا

قیر مایع MC-250

قیر MC-250
قیر MC-250

به دسته ای از قیرهای مایع گفته می شود که حاصل اختلاط قیر و حلالی مانند نفت سفید هستند. این قیرها بین سطح خاک و آسفالت، به منظور چسبندگی بهتر خاک به مصالح سنگی (آسفالت)، استفاده می شوند و بر اساس عدد ویسکوزیته خود طبقه بندی می شوند. عدد ویسکوزیته ی MC250 بین250 تا 500 سانتی استوکس می باشد.

قیر MC-250