شرکت تولیدی قیر دژپا

قیر مایع MC-30

قیر MC-30
قیر MC-30

قیرهای مایع به دسته ای از قیرها گفته می شود که حاصل اختلاط قیر و حلالی مانند نفت سفید هستند. این قیرها بین سطح خاک و آسفالت، به منظور چسبندگی بهتر خاک به مصالح سنگی (آسفالت) استفاده می شوند و بر اساس عدد ویسکوزیته خود طبقه بندی می شوند. عدد ویسکوزیته ی MC30 بین 30 تا 60 سانتی استوکس می باشد.

قیر MC-30